2010-2011 10.Sınıf 2.Dönem 1.Coğrafya Yazılı Soruları
31 03 2011

2010-2011 10.Sınıf 2.Dönem 1.Coğrafya Yazılı Soruları

1. Türkiye’de çok çeşitli toprak tipleri görülmektedir. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arazinin engebeli olması

B) Erozyonun çok etkili olması

C) Heyelanların sık görülmesi

D) Çeşitli iklim tiplerinin görülmesi

E) Doğal bitki örtüsünün  çok çeşitli olması

 

2. Aşağıda üç bölgenin çalışan nüfusun iş kollarına dağılımı gösterilmiştir.

Çalışan nüfusun sektörel dağılımı ( %)

             Tarım               Sanayi            Hizmet

I           71,3                   7,7                  21

II          29,3                 24,6                  46,1

III        50,6                 11,2                  38,2

Buna göre, tabloda çalışan nüfusun sektörel dağılımı verilen bölgeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

          I                   II                         III

 A) Karadeniz       İç Anadolu        Marmara

 B)  Marmara         Karadeniz         İç Anadolu

 C) İç Anadolu      Marmara            Karadeniz

 D) Karadeniz        Marmara            İç Anadolu

 E) İç Anadolu       Karadeniz          Marmara

 

3. Aşağıdakilerden hangisi gelişmemiş ülkelere ait bir özelliktir?

A) Sanayi ürünleri ihraç edilir

B) Nüfusun büyük bir kısmı hizmet sektöründe çalışır.

C) Okuma Yazma oranı çoktur

D) Nüfus artış hızı fazladır

E) Ürün değeri yüksektir.

 

4. Türkiye'nin nüfusu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Nüfusun ülke genelindeki dağılışı düzensizdir.

B) Nüfus yoğunluğu sürekli olarak artmaktadır.

C) Genç nüfusun toplam nüfus İçindeki payı yüksektir.

D) Tarım kesiminde çalışan etkin nüfus oranı azalmaktadır.

E) Nüfus artış hızı sürekli olarak artmaktadır.

 

5. Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye'de hızlı nüfus artışından en az etkilenmesi beklenir?

A)   Göç faaliyetlerinin   B)   Kalkınma hızının

C)   Doğal kaynakların tüketiminin

D)   İşsizlik oranlarının  

E)   Kadın ve erkek nüfus oranının

 

6. Türkiye'de nüfusun dağılışı bölgeler, hatta yöreler arasında büyük farklılık gösterir.

Aşağıdakilerden hangisi bunda etkili olmamıştır?

A) Yükselti ve yer şekilleri    B) Enlem        C) Yağış koşulları 

D) Toprak özellikleri              E) Sanayi kuruluşları

 

7. Aşağıdaki toprak tiplerinden hangisine ülkemizde rastlanmaz?

A) Laterit     B) Terra – Rossa    C) Podzol

D) Tundra    E) Çernezyum

 

8. Aşağıdaki illerden hangisi Türkiye'de yoğun mik­tarda göç veren iller arasında gösterilemez?

A) Antalya     B)   Sivas       C)   Tunceli    D)  Ağrı                 E) Şırnak

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye topraklarının genel özellikleri arasında gösterilemez?

A) İçerdikleri humus miktarı azdır.

B) Şiddetli erozyona maruz kalırlar.

C) Verimleri düşüktür.

D) Genel olarak yağışın etkisiyle yıkanmış topraklardır.

E) Genel olarak tahıl tarımı için kullanılırlar.

 

10. Bir ülkede doğum oranı, ölüm oranından fazla ise nüfus artışı meydana gelir.

Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisinin bir ülkedeki nüfusun artışına sebep olduğu söylenemez?

A) Ölüm oranlarının azalması               

B) Tıp alanındaki gelişmeler

C) Köylerden şehirlere yapılan göçler        

D) Doğum oranlarının artması

E) Ortalama insan ömrünün uzaması

 

11. Aşağıdaki illerden hangisi tarımsal faaliyetlere bağlı olarak daha çok göç alır?

A) İstanbul   B) Adana     C) Balıkesir  D) Karabük    E) Konya

 

12. İki nüfus sayım dönemi arasında gerçekleşen nüfus farklılığı, nüfus artış hızını verir.

Nüfus artış hızının belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınması gereken özelliklerden biri değildir?

A) Doğum oranı             B) Ortalama yaşam süresi

C) Kadın ve erkek nüfusu            D) Ölüm oranı

E) Aldığı ve verdiği göçler

 

13. Büyük kentlerdeki nüfus artış oranı, küçük kentlere göre genellikle daha fazladır.

Büyük kentlerdeki hızlı nüfus artışının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alt yapı hizmetlerinin yeterli olması

B) Ulaşım ağının gelişmiş olması    

C) Ölüm oranının düşük olması

D) Okur yazar oranının yüksek olması

E) İş olanaklarının fazla olması

 

14. Bir ülkenin nüfus miktarının yaş gruplarına göre dağılımını gösteren bir nüfus piramidi incelendiğinde aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Nüfus miktarına                        B) Gelişmişlik düzeyine

C) Genç nüfus oranına                   D) Nüfus yoğunluğuna

E) Ortalama yaşam süresine  

15.

-Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde görülür.

-Humus bakımından zengin olup, üzeri dağ çayırları ile kaplıdır.

Yukarıda özellikleri verilen toprak türleri sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir?

A) Laterit - Terra-rosa

B) Çernozyom - Kahverenti orman topraklan

C) Podzollar-Alüvyal

D) Kestane renkli topraklar - Vertisoller

E) Terra-rosa - Çernozyomlar

 

16. Diğer ülkelerden sürekli göç alan bir ülkeyle ilgili olarak

aşağıdaki verilenlerden hangisinin söylen­mesi doğru olur?

A) Doğal nüfus artış hızı fazladır.

B) Yaşlı nüfus oranı azdır.

C) Nitelikli iş gücü fazladır,

D) Okur - yazar oranı düşüktür.

E)  Aritmetik nüfus miktarı azdır.

 

17. Aşağıdakilerden hangisi göçlerin doğal nedenleri arasında yer almaz?

A) Depremler   B) Volkanik Olaylar

C) İklim değişiklikleri  D) Sel baskınları  E) Kan davaları

 

18. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de sık nüfuslu yerlerden değildir?

A) Orta Fırat Bölümü      B) Yukarı Sakarya Bölümü

C) Kıyı Ege Bölümü        D) Çatalca-Kocaeli Bölümü

E) Yukarı Kızılırmak Bölümü

 

19. Türkiye'de kırdan kente göçü artıran etkenler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Tarımda makineleşme

B) Doğum oranının yüksek olması

C) Sosyal problemler

D) Tarımda sulamanın artması

E) Miras yoluyla tanrı arazilerinin parçalanması

 

20. Aşağıdakilerin hangisi Türkiye'de yaşanan göç olaylarının nedenleri arasında gösterilemez?

A)   Tarım arazilerinin miras yoluyla parçalanması

B)   Bölgeler arası gelişmişlik düzeyinin farklı olması

C)   Eğitim imkânlarının yetersiz olması

D)   Kırsal kesimde tarımda makine kullanılması

E)   Kentlerde altyapı sorunlarının yaşanması

952
0
0
Yorum Yaz
toplist - evden eve nakliyat - msn
Zirve100 Toplist
site ekle